top of page

MANU

1.ตัดธรรมดา                              100 บาท

2.ตัดต่อ                                     200 บาท

3.ตัดลูกโซ่                                 200 บาท

4.เก็บเอว                            350-450 บาท

5.แก้ขาให้เล็กลง                 350-550 บาท

6.แก้ทั้งตัว                                1100 บาท

7.ขยายเอว                          350-550 บาท

8.ขยายขา                           350-450 บาท

9.ปะ                                    50 บาทขึ้นไป

10.ทำขาด                          100 บาทขึ้นไป

MANU

1.CUT SINGLE STITCH                  100 bth.

2.CUT AND SAME PANT LEG       200 bth.

3.CUT CHAIN STITCH                   200 bth.

4.BIG TO SMAIL WAIST          350-450 bth.

5.BIG TO SMAIL LEG              350-550 bth.

6.SMAIL ALL SPECIAL                  1100 bth.

7.SMAIL TO BIG WAIST          350-550 bth.

8.SMAIL TO BIG LEG              350-450 bth.

9.PATCH                                 Up to 50 bht.

10.PATCHWORK                   Up to 100 bht.

bottom of page